Zaloguj się e-mail oraz kluczem ID reklamacji

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych)(Dz.U.UE.L2016.119.1) a dalej RODO (GDPR), dodając reklamację niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych w zakresie potrzebnych do realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

Dodaj nową reklamację